Kurse im Talentezentrum Schloss Drosendorf.

Kursleitung: Mag. Matthias Suske

Kursleitung: Mag. Dr. August Mistlbacher

Kursleitung: MMag. Rudolf Pölzer, Dr. Bernhard Hölzl

Kursleitung: Priv.-Doz. Dr. Mag. Hildegard Urban-Woldron, MSc, MAS

Kursleitung: Dr. Erich Poyntner

Kursleitung: Dr. Walter Wliszczak